Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
pl:install [2012/08/22 20:11]
bomb3r
pl:install [2012/08/22 22:25]
bomb3r
Line 9: Line 9:
   * Jak działa komputer (jak pobrać pliki, wypakować archiwum, otworzyć dokument PDF...)   * Jak działa komputer (jak pobrać pliki, wypakować archiwum, otworzyć dokument PDF...)
   * Zalecamy, aby korzystać i pracować z aparatem przez kilka miesięcy. Dzięki temu możesz być pewny, że aparat będzie używany w sposób właściwy, a Ty będziesz miał rozeznanie w jego możliwościach i funkcjach. Dopiero wtedy następnym krokiem powinno być rozważenie instalacji Magic Lantern   * Zalecamy, aby korzystać i pracować z aparatem przez kilka miesięcy. Dzięki temu możesz być pewny, że aparat będzie używany w sposób właściwy, a Ty będziesz miał rozeznanie w jego możliwościach i funkcjach. Dopiero wtedy następnym krokiem powinno być rozważenie instalacji Magic Lantern
-  * Poznaj temat. Na naszej stronie zawartych jest wiele ciekawych informacji. Zapoznaj się z [[UserGuide|podręcznikiem ​użytkownika]] i [[FAQ]], przeglądaj stronę w poszukiwaniu artykułów,​ zapoznaj się z [[http://​magiclantern.fm/​documentation|dokumantacją]].+  * Poznaj temat. Na naszej stronie zawartych jest wiele ciekawych informacji. Zapoznaj się z [[UserGuide|Instrukcją ​użytkownika]] i [[FAQ]], przeglądaj stronę w poszukiwaniu artykułów,​ zapoznaj się z [[http://​magiclantern.fm/​documentation|dokumantacją]].
   * Bądź cierpliwy. Ilość funckji jakie oferuje Magic Lantern może wydawać się nieco przytłaczająca,​ ale gdy tylko poznasz podstawy, obsługa staje się prosta i przyjemna   * Bądź cierpliwy. Ilość funckji jakie oferuje Magic Lantern może wydawać się nieco przytłaczająca,​ ale gdy tylko poznasz podstawy, obsługa staje się prosta i przyjemna
  
Line 93: Line 93:
   * **Jeśli aparata prosi o aktualizację oprogramowania**,​ umieść Canonowski firmware na karcie (rozwiązany problem z poprzednich wersji).   * **Jeśli aparata prosi o aktualizację oprogramowania**,​ umieść Canonowski firmware na karcie (rozwiązany problem z poprzednich wersji).
   * **Nie używaj bootowalnej karty bez wgranego pliku autoexec.bin!** Jeśli tak się stanie, szybko wyjmij baterię, wyłączenie aparatu nie wystarczy !!!   * **Nie używaj bootowalnej karty bez wgranego pliku autoexec.bin!** Jeśli tak się stanie, szybko wyjmij baterię, wyłączenie aparatu nie wystarczy !!!
-  * Sprawdź [[https://​bitbucket.org/​hudson/​magic-lantern/​issues|issue tracker]] w poszukiwaniu podobnych problemów; jeśli nie potrafisz znaleźć rozwiązania,​ stwórz nowy folder.+  * Sprawdź [[https://​bitbucket.org/​hudson/​magic-lantern/​issues|issue tracker]] w poszukiwaniu podobnych problemów; jeśli nie potrafisz znaleźć rozwiązania,​ stwórz nowy wątek.
  
-====== ​Important notes ======+====== ​Ważne uwagi ======
  
-  * **After opening the card door, always wait for LED confirmation ​(or for secondsbefore removing the card!!!** (no such problem ​on 550D) +  * **Po otworzeniu klapki karty pamięci czekaj zawsze na potwierdzenie diody LED ( lub sekund ​przed wyjęciem karty!!!** (problem ​nie występuje w 550D) 
-  * **[[http://​www.flickr.com/​groups/​magiclanternfirmware/​discuss/​72157627990119618/#​comment72157627879367185|EyeFi ​cards may not work]];** you must use plain SD / SDHC / SDXC / CF cards+  * **[[http://​www.flickr.com/​groups/​magiclanternfirmware/​discuss/​72157627990119618/#​comment72157627879367185|Karty EyeFi mogą nie działłać]];** musisz użyć kart SD / SDHC / SDXC / CF. 
-  * If you have a bootable card and have the ''​BOOTDISK'' ​flag set in the camera ​(which the installer does), and you do not have an ''​AUTOEXEC.BIN'' ​file on the cardthe camera ​**WILL NOT BOOT!** It will hang and not wake up until the battery is removed+  * Jeśli masz bootowalną kartę i masz ustawioną opcję ​''​BOOTDISK''​ (ustawia ją instalator), a nie masz na karcie pliku ''​AUTOEXEC.BIN'', ​aparat się **nie uruchomi!** Zawiesi się i pomoże jedynie wyjęcie baterii
-  * If you encounter a "​locked up" camera, **quickly remove the battery**. +  * Jeśli Twój aparat się zawiesi, **szybko wyjmij baterię**. 
-  * When in doubtremove the battery and reboot+  * Kiedy nie jesteś pewny co się dziejewyjmij baterię i uruchom aparat ponownie
-  * **Andremember that this software can damage or destroy your camera.**+  * **I pamiętajże to oprogramowanie może uszkodzić Twój aparat.**
pl/install.txt · Last modified: 2012/08/22 22:25 by bomb3r
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki